องค์ปรัชญากุล ปัญม์ณิสาธ์. (2023) 2023. “การพัฒนาการใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้าให้ปลอดภัย”. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 4 (8). Bangkok, Thailand:91-113. https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/443.