หุวะนันทน์ กรณ์. (2023) 2023. “การปรับตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร ในยุควิถีใหม่”. PAAT Journal (วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย) 4 (8). Bangkok, Thailand:161-77. https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/442.