ชูชื่น สุธิรัส, เลิศพิพัฒน์ ดุษณ์ดาว, ยูโซะ อับดุลเลาะ, และ ไหลงาม หนึ่งนยา. (2023) 2023. “ภาวะผู้นำในการพัฒนาชุมชนต้นแบบอาชีพสตรีมุสลิมกลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ บ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี”. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 4 (8). Bangkok, Thailand:74-90. https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/440.