คัมภิรานนท์ ศิริลักษณ์, นุ่นเกลี้ยง สุปรีญา, พัฒนจินดา ดรุณี, และ เพชรช่วย วราภรณ์. (2023) 2023. “แนวทางพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุโดยชุมชนและโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าสาปและองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา”. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 4 (8). Bangkok, Thailand:58-73. https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/439.