คีรีรักษ์ จิตรา, พูลสุด ตะวัน, จุรีพัฒนาวาณิช ภูหลวง, พิชิตวงศ์ สรัลนุช, แสงศรี รวินท์, เปาะทอง ติณห์วิชญ์, ชื่นมาก กัลยาณี, อุ่ยวัชรานนท์ นิธินาถ, และ แย้มศรีสุข ชลิดา. (2023) 2023. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบล สู่เทศบาลตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดตรัง”. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 4 (8). Bangkok, Thailand:150-60. https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/438.