การะเกตุ ศุภฤกษ์, และ ชัยเจริญวัฒนะ บุษบง. (2023) 2023. “การจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา”. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 4 (8). Bangkok, Thailand:46-57. https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/436.