ปัทมสิริวัฒน์ ดิเรก, ธำรงลักษณ์ อัมพร, และ บึงมุม อุมาพร. (2023) 2023. “การจัดสรรกำลังคนภาครัฐและงบประมาณลงพื้นที่จังหวัด กรณีศึกษากระทรวงมหาดไทย”. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 4 (8). Bangkok, Thailand:21-45. https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/435.