จวงตระกูล จำเนียร, ศิริลัทธยากร อรรถพล, สิงหาปัด สุชานาถ, และ เจริญอาภรณ์วัฒนา ปรัชนันท์. 2023. “การนำการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์”. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 4 (8). Bangkok, Thailand:1-20. https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/433.