วงศ์ทองดี ศ. . The Outward Mindset เพราะมองออกนอก คุณถึงเห็นข้างใน (หนังสือแปล). วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 230–231, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/471. Acesso em: 9 มิ.ย. 2023.