สอนศรี ส. ประวัติศาสตร์การทูตยุโรป ตั้งแต่สมัยราชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน : พัฒนาการด้านการทูต. ของ บรรพต กำเนิดศิริ. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 228–229, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/470. Acesso em: 9 มิ.ย. 2023.