รักวงศ์วาน ณ. . . . สรุปการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “216 โครงการกับการพลิกโฉมมหานคร” โดย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ . PAAT Journal (วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย), Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 222–227, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/469. Acesso em: 25 เม.ย. 2024.