พิณทอง พ. . เล่าสู่กันฟังเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยการจัดการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงขององค์การภาครัฐเจออะไร ทำอะไร และจัดการอย่างไร. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 215–221, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/468. Acesso em: 9 มิ.ย. 2023.