จารุสมบัติ โ. . . การบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 129–149, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/446. Acesso em: 9 มิ.ย. 2023.