ทองสิน ป. .; มีเสน ป. .; แก้วทับทิม ธ. . การสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา กรณีการวิ่งรับเงินบริจาค “ตูน บอดี้สแลม . วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 114–128, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/445. Acesso em: 30 พ.ค. 2023.