ทองสิน ป. .; มีเสน ป. .; แก้วทับทิม ธ. . การสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา กรณีการวิ่งรับเงินบริจาค “ตูน บอดี้สแลม . PAAT Journal (วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย), Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 114–128, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/445. Acesso em: 26 ก.ย. 2023.