ยืนยง ก. . มายาคติเรื่องวาทกรรมเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ และแถลงการณ์สำนักไฟร์บวร์กเรื่องเศรษฐกิจเสรีนิยมที่มีการกำกับแห่งปี ค.ศ. 1936. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 178–214, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/444. Acesso em: 30 พ.ค. 2023.