องค์ปรัชญากุล ป. . การพัฒนาการใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้าให้ปลอดภัย. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 91–113, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/443. Acesso em: 30 พ.ค. 2023.