หุวะนันทน์ ก. . การปรับตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร ในยุควิถีใหม่. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 161–177, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/442. Acesso em: 9 มิ.ย. 2023.