หุวะนันทน์ ก. . การปรับตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร ในยุควิถีใหม่. PAAT Journal (วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย), Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 161–177, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/442. Acesso em: 26 ก.ย. 2023.