ชูชื่น ส. .; เลิศพิพัฒน์ ด. .; ยูโซะ อ. .; ไหลงาม ห. . ภาวะผู้นำในการพัฒนาชุมชนต้นแบบอาชีพสตรีมุสลิมกลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ บ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 74–90, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/440. Acesso em: 30 พ.ค. 2023.