คัมภิรานนท์ ศ. .; นุ่นเกลี้ยง ส. .; พัฒนจินดา ด. .; เพชรช่วย ว. แนวทางพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุโดยชุมชนและโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าสาปและองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 58–73, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/439. Acesso em: 30 พ.ค. 2023.