คีรีรักษ์ จ. .; พูลสุด ต. .; จุรีพัฒนาวาณิช ภ. .; พิชิตวงศ์ ส. .; แสงศรี ร. .; เปาะทอง ต. .; ชื่นมาก ก. .; อุ่ยวัชรานนท์ น. .; แย้มศรีสุข ช. . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบล สู่เทศบาลตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดตรัง. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 150–160, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/438. Acesso em: 9 มิ.ย. 2023.