การะเกตุ ศ. .; ชัยเจริญวัฒนะ บ. . การจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 46–57, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/436. Acesso em: 9 มิ.ย. 2023.