ปัทมสิริวัฒน์ ด. .; ธำรงลักษณ์ อ. .; บึงมุม อ. . การจัดสรรกำลังคนภาครัฐและงบประมาณลงพื้นที่จังหวัด กรณีศึกษากระทรวงมหาดไทย . วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 21–45, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/435. Acesso em: 9 มิ.ย. 2023.