จวงตระกูล จ. .; ศิริลัทธยากร อ. .; สิงหาปัด ส. . .; เจริญอาภรณ์วัฒนา ป. . การนำการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ . วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, Bangkok, Thailand, v. 4, n. 8, p. 1–20, 2023. Disponível em: https://so10.tci-thaijo.org/index.php/paatj/article/view/433. Acesso em: 9 มิ.ย. 2023.