(1)
จารุสมบัติ โ. . . การบริหารจัดการพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย. PAAT J 2023, 4, 129-149.