(1)
องค์ปรัชญากุล ป. . การพัฒนาการใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้าให้ปลอดภัย. PAAT J 2023, 4, 91-113.