(1)
หุวะนันทน์ ก. . การปรับตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร ในยุควิถีใหม่. PAAT J 2023, 4, 161-177.