(1)
ชูชื่น ส. .; เลิศพิพัฒน์ ด. .; ยูโซะ อ. .; ไหลงาม ห. . ภาวะผู้นำในการพัฒนาชุมชนต้นแบบอาชีพสตรีมุสลิมกลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ บ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี. PAAT J 2023, 4, 74-90.