(1)
คัมภิรานนท์ ศ. .; นุ่นเกลี้ยง ส. .; พัฒนจินดา ด. .; เพชรช่วย ว. แนวทางพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุโดยชุมชนและโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นฐาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าสาปและองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. PAAT J 2023, 4, 58-73.