(1)
คีรีรักษ์ จ. .; พูลสุด ต. .; จุรีพัฒนาวาณิช ภ. .; พิชิตวงศ์ ส. .; แสงศรี ร. .; เปาะทอง ต. .; ชื่นมาก ก. .; อุ่ยวัชรานนท์ น. .; แย้มศรีสุข ช. . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบล สู่เทศบาลตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดตรัง. PAAT J 2023, 4, 150-160.