(1)
การะเกตุ ศ. .; ชัยเจริญวัฒนะ บ. . การจัดการความขัดแย้งที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. PAAT J 2023, 4, 46-57.