(1)
ปัทมสิริวัฒน์ ด. .; ธำรงลักษณ์ อ. .; บึงมุม อ. . การจัดสรรกำลังคนภาครัฐและงบประมาณลงพื้นที่จังหวัด กรณีศึกษากระทรวงมหาดไทย. PAAT J 2023, 4, 21-45.