(1)
จวงตระกูล จ. .; ศิริลัทธยากร อ. .; สิงหาปัด ส. . .; เจริญอาภรณ์วัฒนา ป. . การนำการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์. PAAT J 2023, 4, 1-20.