[1]
วงศ์ทองดี ศ. 2023. The Outward Mindset เพราะมองออกนอก คุณถึงเห็นข้างใน (หนังสือแปล). วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย. 4, 8 (มี.ค. 2023), 230–231.