[1]
องค์ปรัชญากุล ป. 2023. การพัฒนาการใช้สื่อออนไลน์ซื้อสินค้าให้ปลอดภัย. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย. 4, 8 (มี.ค. 2023), 91–113.