[1]
หุวะนันทน์ ก. 2023. การปรับตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร ในยุควิถีใหม่. PAAT Journal (วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย). 4, 8 (มี.ค. 2023), 161–177.