[1]
ชูชื่น ส. , เลิศพิพัฒน์ ด. , ยูโซะ อ. และ ไหลงาม ห. 2023. ภาวะผู้นำในการพัฒนาชุมชนต้นแบบอาชีพสตรีมุสลิมกลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ บ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี. วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย. 4, 8 (มี.ค. 2023), 74–90.