[1]
คีรีรักษ์ จ. , พูลสุด ต. , จุรีพัฒนาวาณิช ภ. , พิชิตวงศ์ ส. , แสงศรี ร. , เปาะทอง ต. , ชื่นมาก ก. , อุ่ยวัชรานนท์ น. และ แย้มศรีสุข ช. 2023. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบล สู่เทศบาลตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดตรัง. PAAT Journal (วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย). 4, 8 (มี.ค. 2023), 150–160.