[1]
ปัทมสิริวัฒน์ ด. , ธำรงลักษณ์ อ. และ บึงมุม อ. 2023. การจัดสรรกำลังคนภาครัฐและงบประมาณลงพื้นที่จังหวัด กรณีศึกษากระทรวงมหาดไทย . วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย. 4, 8 (มี.ค. 2023), 21–45.