[1]
จวงตระกูล จ. , ศิริลัทธยากร อ. , สิงหาปัด ส. และ เจริญอาภรณ์วัฒนา ป. 2023. การนำการวิจัยเชิงคุณภาพมาใช้ในงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ . วารสารสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย. 4, 8 (ก.พ. 2023), 1–20.