กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบล สู่เทศบาลตำบล : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดตรัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล