กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Barney, Darin. The Network Society: Concept. Malden, MA: Polity Press, 2014. 198 p. Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล